Hopp til hovedinnhold

Test ditt museum!

Hjelper deg å få øye på hvorvidt kvinner er fraværende, eller underrepresentert i utstillinger. Et utgangspunkt for å diskutere museers bevissthet rundt kjønnsbalanse. Start gjerne med en av museets faste utstillinger

7 spørsmål: Tell opp, sammenlign og diskuter funnene

1) Hvem sine kunstverk/håndverksarbeid/foto/intervjuer/håndarbeid stilles ut. Hvor mange kvinner og menn er representert med sine arbeid i utstillingen?

2) Hvilke gjenstander i utstillingen kan knyttes til en mannlig eller en kvinnelig sfære?

3) Hvordan er kvinner og menn omtalt i utstillingstekstene? Er de presentert likt med for- og etternavn, eventuell yrkestittel eller i relasjon til andre (mor/far, datter/sønn, hustru/ektemann)? Hvilke forskere refereres det til i tekstene?

4) Blir kjønn reflektert over i utstillingstekstene eller beskrives kvinner og menn i kjønnsnøytrale termer? Hvem skjuler seg bak kjønnsnøytrale termer som viking/bonde/same/jegerfolk/vestlending/kystfolk/arbeiderklasse/ borgerskap?

5) Hvordan er kjønnsbalansen i utstillingens avbildninger, og størrelsen på bildene? Forsterker avbildningene negative kjønnsstereotypier, hvor én kjønnskategori løftes fram på bekostning av en annen, eller blir negative kjønnsstereotypier utfordret?

6) Er kvinner inkludert i utstillingens hovedfortelling? Er de sentralt plassert, eller er de lagt til i form av et eget hjørne? Hvilke kvinner inkluderes? (f.eks. klasse/alder/etnisitet/seksuell orientering/kjønnsidentitet).

7) Hvordan er menn og kvinner, mannsdominert- og kvinnedominert arbeid, presentert i forhold til hverandre i utstillingsrommet? Får de like stor plass?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1