Hopp til hovedinnhold
Camilla Damgård/Maihaugen src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/0136NvPXTeRY?dimension=1200x1200"/>
Camilla Damgård/Maihaugen

Forankring og formalisering

Ledelsen må legge til rette slik at arbeid med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver skal lykkes over tid. 

src="https://dms-cf-07.dimu.org/image/0138XQQ9HBp7?dimension=1200x1200"/>

Forankring må skje på ledernivå

Kjønnslikestilling er et administrativt ansvar museenes ledere er forpliktet til å arbeide aktivt og målrettet med, jamfør Likestillingsloven. Det er også et lovfestet rapporteringspunkt i årsberetningen eller annen offentlig dokumentasjon. I museenes faglige arbeid med kvinnehistorie, kjønnsperspektiver og -representasjon må ledelsen innta en aktiv rolle for å synliggjøre feltet i planverk og faglige prioriteringer. En uttalt prioritering fra ledelsen, med støtte fra styret, gir arbeidet gode forutsetninger for å kunne gjennomføres.

Å få nok tid til å arbeide med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver er et ressursspørsmål. For å unngå at arbeidet blir personavhengig og tilfeldig, er det viktig å forankre og formalisere det. Museets planverk er noe ledere på alle nivå forholder seg til når strategier og planer utformes og seinere operasjonaliseres.

Kommunikasjonsfunksjonen i museet, enten det er en kommunikasjonsavdeling eller en stilling med kommunikasjonsansvar, har en viktig rolle for hvordan museets identitet kommuniseres eksternt til publikum, samarbeidspartnere, media og myndigheter. Kommunikasjonsfunksjonens sentrale plassering i organisasjonsstrukturen gjør den til en viktig aktør i formidlingen av et kjønnsbevisst museum.

Formalisering i planverk

Museets strategiplan legger føringer som gjennomsyrer hele organisasjonen. I strategisk plan for Anno museum står det for eksempel:

Vi skal være en møteplass for alle, og utmerke oss ved å la kjønnsbalanse og mangfoldperspektiver gjennomsyre alt vårt arbeid med formidling og samlinger.

Sitatet er en del av Anno museums visjon, som skal være førende for all virksomhet. Eksempelet viser hvordan kjønn og mangfold er formalisert i museets strategi, og dermed ligger som et premiss som legger føringer for øvrige planverk, som samlingsplaner, forskningsplaner markedsplaner og formidlingsplaner. Museenes planverk er dynamiske dokumenter som stadig rulleres og fornyes. Om kvinne- og kjønnsperspektivet mangler i enkeltplaner på over- eller underordnet nivå, er det ledelsens oppgave å ivareta perspektivet ved neste rullering.

Å påse at føringer blir fulgt opp, er et ansvar som ligger hos styre og ledelse. At ledere på alle nivå i organisasjonen er engasjert i faglige prioriteringer og legger til rette for arbeid med kjønnsperspektiver på tvers av ulike fagfunksjoner, er avgjørende for at arbeidet skal lykkes.

Strategisk kommunikasjon

Strategisk kommunikasjon handler om hvordan museet bruker kommunikasjon for å nå sine mål. Dette forutsetter analyse, målsettinger og strategier. Strategisk kommunikasjon kan bidra til at kjønnsperspektivet blir en del av museets identitet.

Alle museumsansatte har et ansvar for hvordan museets identitet blir kommunisert eksternt og internt. Kommunikasjonsfunksjonen er ansvarlig for hvordan innholdet blir formidlet gjennom museets publiseringskanaler. Selve innholdet er det gjerne fagansvarlige eller mellomledere som har ansvar for. Museets kommunikasjonsstrategi eller -plan bør ha konkrete mål og tiltak som sikrer kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver. Det betyr rett og slett at det etterstrebes en balansert og mangfoldig kjønnsrepresentasjon i museets publiseringskanaler.

Hvordan bli et mer kjønnsbevist museum?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1