Kvinne – en mangfoldig kategori. Medvirkning og videreutvikling

Praktisk testing i egen organisasjon med egne caser bestående av forsknings-, utstillings-, dokumentasjons- og arkivprosjekter. Her skal perspektiver på kjønn og mangfold testes, sammen. Kvinner skal ikke begrenses av mangfoldskategorien, men museer bør vise et mangfold av kvinner.

I arbeidspakke 2 inviteres eksterne grupper inn i museer for å få verdifull innsikt i hvordan arbeide med kvinnehistorie, kjønn- og mangfoldsperspektiver, sett fra et utenfra-og-inn-perspektiv. Medvirkning, både i form av eksterne aktører og i samarbeid med publikum, er gjensidig bevisstgjørende for både museumsansatte og publikum.

I denne arbeidspakken diskuterer vi hvordan vi kan åpne opp forståelser av kategorien ‘kvinne’, når vi arbeider med kvinnehistorie på museum. En utilsiktet konsekvens av å arbeide konsentrert med kvinne som kategori er å gjøre kategorien kvinne entydig. Det finnes flere strategier for å arbeide fram en mangfoldig representasjon av kvinner på museum. 

Interseksjonalitet er et slikt verktøy (Bråten og Thun red. 2013: 11–13). Vi må for eksempel diskutere hvorvidt det kan være nødvendig med ulike strategier for å få representert kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn enn etnisk norske kvinner, når vår felles historie skal formidles i en utstilling.

Den feministiske vitenskapsfilosofien har stilt viktige spørsmål angående hva det er som teller som kunnskap, for hvem, i hvilke sammenhenger og hvorfor. I arbeidspakken vil også kjønnede forståelser av gjenstander og særlig kjønnede teknologiforståelser utforskes.

Prosjektdeltakere

Nord-Troms museumUtvikling av utstillingen Møter–Encounters–Deaivvadit–Kohtaamissii
Teknisk museumPerspektiver på kjønn og arbeid i samlingene
ØstfoldmuseeneDen fektende dame
Museene i AkershusUt i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus etter andre verdenskrig
KvinnemuseetGjenstanders bevaringsverdi i et kjønnshierarki
MaihaugenKjønnsroller og håndverk. Innredningen av en villa fra 1905
Bymuseet, Oslo museumUtvikle museumspedagogiske metoder for undervisning og medvirkning
Levanger fotomuseum, SNKHvordan portretter blir komponert og objekter avfotografert (1980–2019) i et kjønnsperspektiv