Hopp til hovedinnhold

Kvinne – en mangfoldig kategori. Medvirkning og videreutvikling

Praktisk testing i egen organisasjon med egne caser bestående av forsknings-, utstillings-, dokumentasjons- og arkivprosjekter. Her skal perspektiver på kjønn og mangfold testes, sammen. Kvinner skal ikke begrenses av mangfoldskategorien, men museer bør vise et mangfold av kvinner.

I arbeidspakke 2 inviteres eksterne grupper inn i museer for å få verdifull innsikt i hvordan arbeide med kvinnehistorie, kjønn- og mangfoldsperspektiver, sett fra et utenfra-og-inn-perspektiv. Medvirkning, både i form av eksterne aktører og i samarbeid med publikum, er gjensidig bevisstgjørende for både museumsansatte og publikum.

I denne arbeidspakken diskuterer vi hvordan vi kan åpne opp forståelser av kategorien ‘kvinne’, når vi arbeider med kvinnehistorie på museum. En utilsiktet konsekvens av å arbeide konsentrert med kvinne som kategori er å gjøre kategorien kvinne entydig. Det finnes flere strategier for å arbeide fram en mangfoldig representasjon av kvinner på museum. 

Interseksjonalitet er et slikt verktøy (Bråten og Thun red. 2013: 11–13). Vi må for eksempel diskutere hvorvidt det kan være nødvendig med ulike strategier for å få representert kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn enn etnisk norske kvinner, når vår felles historie skal formidles i en utstilling.

Den feministiske vitenskapsfilosofien har stilt viktige spørsmål angående hva det er som teller som kunnskap, for hvem, i hvilke sammenhenger og hvorfor. I arbeidspakken vil også kjønnede forståelser av gjenstander og særlig kjønnede teknologiforståelser utforskes.

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltakere
Nord-Troms museum Utvikling av utstillingen Møter–Encounters–Deaivvadit–Kohtaamissii
Teknisk museum Perspektiver på kjønn og arbeid i samlingene
Østfoldmuseene Den fektende dame
Museene i Akershus Ut i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus etter andre verdenskrig
Kvinnemuseet Gjenstanders bevaringsverdi i et kjønnshierarki
Maihaugen Kjønnsroller og håndverk. Innredningen av en villa fra 1905
Bymuseet, Oslo museum Utvikle museumspedagogiske metoder for undervisning og medvirkning
Levanger fotomuseum, SNK Hvordan portretter blir komponert og objekter avfotografert (1980–2019) i et kjønnsperspektiv
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1